ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά
todikio.gr (η «Εταιρεία») αποτελεί μια ιστοσελίδα η οποία ενσωματώνει πλατφόρμα παρουσίασης και προβολής συνεργαζόμενων με αυτήν δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων και διαμεσολάβησης για την παροχή σε τρίτους νομικών, λογιστικών, φορολογικών – φοροτεχνικών και συμβολαιογραφικών υπηρεσιών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της και το περιεχόμενό της. Ρητά ορίζεται ότι η ανήκουσα στην Εταιρεία παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί ιστοσελίδα δικηγορικής εταιρείας και οι εταίροι της δεν φέρουν τη δικηγορική ιδιότητα. Οι ανωτέρω δεν αντιποιούνται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν διενεργούν πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, ούτε υπόσχονται τέτοιες πράξεις και δεν προβαίνουν για κανένα από τους ως άνω λόγους σε διορισμό δικηγόρων της επιλογής τους.

2. Αποποίηση Ευθύνης
Η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη απέναντι στους χρήστες των υπηρεσιών της για αποζημίωση ή/και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των νομικών, λογιστικών, συμβολαιογραφικών πληροφοριών και συμβουλών που παρασχέθηκαν από τον οιονδήποτε εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρείας προς τους χρήστες. Η Εταιρεία σε ουδεμία περίπτωση εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επάρκεια του περιεχομένου της καθώς και των παρεχομένων από τους συνεργάτες συμβουλών, πληροφοριών και δεδομένων. Ρητά δηλώνεται πως η ορθότητα και η πληρότητα των άνω νομικών και λοιπών πληροφοριών και συμβουλών που παρέχονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρείας ο οποίος παρείχε τις άνω πληροφορίες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για τα επιστημονικά ή επαγγελματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τη γνώση και την εμπειρία των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Βεβαιώνεται πως έκαστος των εξωτερικών συνεργατών δεν συμβάλλεται με σχέση πρόστισης με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ανακύψει οιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία και το προσωπικό αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά, ο δε ζημιωθείς χρήστης δικαιούται να ασκήσει τυχόν δικαιώματά του αποκλειστικά και μόνο έναντι συνεργάτη – δικηγόρου. Επίσης η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, οι διαχειριστές, τα στελέχη της και εν γένει το προσωπικό της απαλλάσσονται δια του παρόντος από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αστική, ποινική, ειδική, παρεπόμενη ή τυχαία (παρεμπίπτουσα) ευθύνη που τυχόν προκύψει στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, απαιτήσεων για αποκατάσταση βλάβης, αποκατάσταση υλική ή ηθικής ευθύνης, θετικής ή αποθετικής ζημίας και εν γένει οιασδήποτε τυχόν αποζημίωσης που ερίζεται σε παθολογία έννομης σχέσης που γεννάται ή εξελίσσεται επί τη βάσει λειτουργίας της παρούσας.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σήμα
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων, του κειμένου, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των αρχείων, των σημάτων και εν γένει κάθε λεκτικού και απεικόνισης αυτής, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Εξαίρεση αποτελούν τα δικαιώματα των προβαλλομένων επαγγελματιών που αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

4. Τήρηση Κώδικα Περί Δικηγόρων και λοιπών Κωδίκων Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Οι συνεργάτες (επαγγελματίες) αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να τηρούν και τηρούν τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και δεσμεύονται από αυτούς. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται τυχόν περιορισμοί στη διαφήμιση, την προβολή, την επικοινωνία, την προσέλκυση πελατών, την μην δεοντολογικά ορθή πρακτική καθώς και τις ψευδείς δηλώσεις, όπως όλα τα ανωτέρω προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τη συμμόρφωση των συνεργατών με των Κώδικα Περί Δικηγόρων και τους αντίστοιχους κώδικες δεοντολογίας των λοιπών επαγγελμάτων (λογιστών, συμβολαιογράφων, κ.λπ.). Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η Εταιρεία παραμένει εκτός πλαισίου ευθύνης για τυχόν ηθικές ή δεοντολογικές παραβάσεις από τους συνεργάτες.

5. Περιορισμοί στη Χρήση
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση από τους χρήστες και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας για τη μετάδοση ψευδών, παραπλανητικών, δόλιων ή παράνομων πληροφοριών, κρίσεων, στοιχείων ή δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή μετάδοση για οιονδήποτε λόγο και αιτία του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη και μη σύμφωνη με τις πρόνοιες του παρόντος χρήση απαγορεύεται, δεν δεσμεύει ή υποχρεώνει την Εταιρεία και διώκεται ποινικά.

6. Χρήση από Ανήλικους
Τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει και συμφωνεί ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος.

7. Links – Hyperlinks – Banners – Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες
Η Εταιρεία συνεργάζεται και προς τούτο φιλοξενεί άλλες ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπει μέσω hyperlinks. Ουδόλως ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την ορθότητα, την πολιτική σχετικά με την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των έτερων ιστοσελίδων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ανά πάσα στιγμή τη φιλοξενία ενός link ή banner κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση της. Επίσης η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να παύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς χρήστη ή χρήστες προκειμένου να διασφαλίσει την λειτουργία του συστήματος, την προστασία των χρηστών ή της ιδίας ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνει κατά την αναιτιολόγητη κρίση της. Προς τούτο η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

8. Μεταβολές, Τροποποιήσεις, Διακοπή Υπηρεσιών
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άνευ ειδοποίησης και αιτιολογημένης κρίσης να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει εν όλων ή εν μέρει και διακόψει εν όλω ή εν μέρει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της, της παρουσίασης του περιεχομένου της και της δυνατότητας διαμεσολάβησης μεταξύ χρηστών και συνεργατών για την παροχή προς τους τελευταίους των σχετικών υπηρεσιών.

9. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Εταιρεία και ο χρήστης συμφωνούν να υπαχθούν όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τη λειτουργία της παρούσας σε Διαιτησία. Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνεί ο χρήστης ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τη συμφωνία Διαιτησίας και τους όρους του παρόντος.

10. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα της ιστοσελίδας, κατά τους όρους και τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής) η οποία τηρείται πιστά. Η Εταιρεία τηρεί άκρα όρια εχεμύθειας και αντιμετωπίζει όλα τα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσιν της ως απολύτως εμπιστευτικά. Τα δεδομένα που λαμβάνει τηρούνται στο αρχείο της για τον ελάχιστο χρόνο που ορίζει ο νόμος και εν συνεχεία τα στοιχεία καταστρέφονται. Η παρούσα πρόνοια καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τα οποία περιέρχονται σ’αυτήν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους και χρήσης τους.

11. Πολιτική ακύρωσης
Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει προβεί σε εξόφληση χρόνου ομιλίας που τελικά δεν καταναλώθηκε εντός ενός έτους από τη διενέργεια της πληρωμής, η Πάροχος οφείλει να επιστρέψει το εναπομείναν ποσό στο Χρήστη, παρακρατούμενης των τυχόν προμηθειών της τράπεζας.
Στην περίπτωση αναμονής του Χρήστη λήψης της υπηρεσίας μέσω e-mail, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόνον εάν ο Συνεργάτης δεν έχει εκκινήσει να εργάζεται επί του ερωτήματος ή ζητήματος για το οποίο ερωτήθη, κάτι το οποίο ερευνάται από την Πάροχο. [Ούτως ή άλλως, η Πάροχος αποδεσμεύει το ποσό της συμφωνηθείσας, μεταξύ του Χρήστη και του Συνεργάτη, αμοιβής υπέρ του τελευταίου μόνον όταν βεβαιωθεί ότι η υπηρεσία έχει παρασχεθεί από αυτόν.]
Τέλος, σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει προπληρώσει χρόνο ομιλίας αλλά επιθυμεί να υπαναχωρήσει πριν την επιγενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, υποχρεούται να ενημερώσει την Πάροχο τηλεφωνικά ή με e-mail εγκαίρως και πάντως κατ’ελάχιστον δύο ώρες προ του χρόνου της τηλεφωνικής συναντήσεως. Τότε, η Πάροχος θα υποχρεούται να επιστρέψει το καταβεβλημένο ποσό στο Χρήστη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, παρακρατώντας μόνο την προμήθεια που τυχόν επιβαρυνθεί από την Τράπεζα. Εάν όμως ο Χρήστης δεν ειδοποιήσει εγκαίρως ή καθόλου, τότε η πίστωση θα παραμείνει ενεργή για ένα έτος, μετά την παρέλευση του οποίου θα οφείλει η Πάροχος να την επιστρέψει.

Εγγραφή

Συνδεθείτε